JUDO CLUB LAMBERT
 
   CASTRES
 
  JUDO  -  JUJITSU  -  SELF-DEFENSE  -  TAÏSO

Progression Technique


NAGE-WAZA : Les TECHNIQUES de PROJECTION

TE-WAZA :
Les techniques de bras

KOSHI-WAZA :
Les techniques de hanches
ASHI-WAZA :
Les techniques de jambes
SUTEMI-WAZA :
Les techniques de sacrifices
ipon-seoi-nage kata-guruma hane-goshi harai-goshi ashi-guruma de-ashi-barai harai-tsuri-komi-ashi soto-makikomi yoko-tomoe-nage yoko-guruma
morote-gari morote-seoi-nage koshi-guruma o-goshi hiza-guruma ko-soto-gake ko-soto-gari tomoe-nage ura-nage tawara-gaeshi
te-guruma sukui-nage tsuri-komi-goshi uki-goshi ko-uchi-gari o-guruma okuri-ashi-barai uki-waza yoko-gake  
kushiki-taoshi tai-otoshi ushiro-goshi utsuri-goshi o-soto-gari o-soto-otoshi o-uchi-gari yoko-otoshi tani-otoshi  
uki-otoshi       sasae-tsuri-komi-ashi uchimata   sumi-gaeshi ko-uchi-makikomi  
 
  Techniques Ceinture Jaune
  
O-SOTO-GARI

HARAI-GOSHI

O-GOSHI

O-UCHI-GARI

KO-UCHI-GARI

ON GESA GATAME


 YOKO-SHIO-GATAME

 KAMI-SHIO-GATAME

 TATE-SHIO-GATAME

USHIRO-GESA-GATAME
Techniques Ceinture Orange
 
 KO-SOTO-GAKE
 MOROTE-SEOI-NAGE
IPPON-SEOI-NAGE
 HIZA-GURUMA
KUSURE-GESA-GATAME
KUSURE-YOKO-SHIO-GATAME
KUSURE-KAMI-SHIO-GATAME
KUSURE TATE SHIO GATAME
KATA-GATAME
Techniques Ceinture Verte
 
UCHI MATA
O KURI ASHI BARAI
 DE ASHI BARAI
SASAE TSURI KOMI ASHI
TAI OTOSHI
ERI SEOINAGE
MOROTE GARI
TE GURUMA
TSURI KOMI GOSHI
KOSHI GURUMA
MAKURA GESA GATAME
UDE GARAMI
JUGI GATAME
Techniques Ceinture Bleue

KO SOTO GARI

UKI GOSHI

ASHI GURUMA

HARAI TSURI KOMI ASHI

SUMI GAESHI

TANI OTOSHI

 
TOMOE NAGE


YOKO TOMOE NAGE

  USHIRO GOSHI

HANE GOSHI

KATA GURUMA

O SOTO OTOSHI

KATA JUGI JIME

GYAKU JUGI JIME

HADAKA JIME
Techniques Ceinture Marron
URA NAGE

UTSURI GOSHI

UKI OTOSHI

UDE GATAME

ASHI GATAME

HARA GATAME

WAKE GATAME

HIZA GATAME

MOROTE JIME

SANKAKU JIME

OKURI ERI JIME
 
Les 20 Techniques du jujitsu 


 

Judo - Progresser de la ceinture blanche
à la ceinture orange

Judo : Progression de la ceinture orange, verte
à la ceinture marron -
Nage Waza, Ne WazaLes 20 techniques imposées de JujitsuLes 20 techniques imposées de Jujitsu avec ralenti
 

Les 12 attaques-défenses imposées du jujitsu par Serge
 
judo-club-lambert.fr